2020 Organization Committee

Co-Chair: Rachel Chambers
Co-Chair: Matt Bock
Marko Nesic
Mara Paterson
Andrew Rice
Yunyan Sun
Rebecca Ulrich
Wesley Wang
Zhenxiang Zhao